Projektant makiet 3D Kubek

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które serwis Mug3D.com (https://mug3d.com/) może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z witryny.

1. Terminy i definicje

1.1. W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące terminy:

1.1.1. Administracja Witryny (dalej - Administracja) - upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, klarowanie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. Zachowanie poufności danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innych podstaw prawnych.

1.1.5. Użytkownik Serwisu (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu.

1.1.6. Pliki cookie to niewielkie dane wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika, które klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniego witryna.

1.1.7. Adres IP to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej z wykorzystaniem protokołu IP.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu Mug3D.com (https://mug3d.com/). Witryna nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może wejść za pośrednictwem linków dostępnych w witrynie. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani prywatność jakichkolwiek informacji gromadzonych przez witryny lub usługi osób trzecich.

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu.

3. Przedmiot polityki prywatności

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji Witryny dotyczące nieujawniania i zapewnienia ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na żądanie Administracji Witryny podczas rejestracji na stronie, a także podczas interakcji z witryną.

3.2. Dane osobowe upoważnione do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza autoryzacyjnego za pośrednictwem usług podmiotów trzecich oraz innych formularzy w Serwisie Mug3D.com (https://mug3d.com/) i obejmują następujące informacje:

3.2.1. Adres e-mail;

3.2.2. dane osobowe i inne informacje zawarte w wiadomościach wysyłanych przez Użytkownika do serwisu;

3.2.3. dane techniczne, które są przesyłane automatycznie przez urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu, w tym parametry techniczne urządzenia, adres IP, informacje przechowywane w plikach cookies, które zostały przesłane do urządzenia Użytkownika, informacje o przeglądarce, datę i czas dostępu do strony, adresy żądanych stron i inne podobne informacje;

3.2.4. inne dane o Użytkowniku, które chciał on pozostawić w serwisie.

4. Cele gromadzenia danych osobowych użytkownika

4.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celach, w jakich zostały podane, w tym:

4.1.1. Rejestracja Użytkownika w serwisie w celu zapewnienia dostępu do spersonalizowanych zasobów serwisu, w tym konta osobistego do tworzenia i przeglądania projektów pamiątek stworzonych przez użytkownika;

4.1.2. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie w celu publikacji projektu pamiątki stworzonego przez użytkownika;

4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Serwisu, świadczenia usług, przetwarzania próśb i wniosków Użytkownika.

4.1.4. Wysyłanie Użytkownikowi materiałów informacyjnych, informacji o promocjach, aktualizacjach produktów i innych materiałów informacyjnych w imieniu serwisu.

4.1.5. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności.

4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu.

4.1.7. Zapewnienie Użytkownik za jego zgodą, aktualizacje produktów, oferty specjalne, informacje o cenach, biuletyny i inne informacje w imieniu Witryny lub w imieniu partnerów Witryny.

4.1.8. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.9. Udzielanie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów Serwisu w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.

5. Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym wyłącznie na podstawach i w sposób przewidziany przepisami prawa.

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4. Administracja strony podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5,5. Administracja Witryny wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika podczas ich przetwarzania, Serwis podejmuje wszelkie niezbędne i wystarczające środki prawne, organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, skopiowaniem udostępniania, rozpowszechniania, a także innych nielegalnych działań w stosunku do danych osobowych.

7. Zakończenie przetwarzania danych osobowych

7.1. Serwis zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących przypadkach:

7.1.1. po osiągnięciu celów ich przetwarzania lub w przypadku utraty niezbędności do osiągnięcia tych celów;

7.1.2. na żądanie Użytkownika, jeżeli przetwarzane dane osobowe zostały pozyskane niezgodnie z prawem lub nie są niezbędne do wskazanego celu przetwarzania;

7.1.3. w przypadku wykrycia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, gdy nie ma możliwości zapewnienia legalności przetwarzania;

7.1.4. po wygaśnięciu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych określonych w zgodzie lub w przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika, chyba że istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przewidziane przepisami prawa ;

8. Zmiana zasad

8.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

8.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej w Witrynie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

8.3. Aktualna Polityka Prywatności jest zamieszczona na stronie https://mug3d.com/pl/privacy/.

Korzystając z tej witryny, akceptujesz warunki użytkowania i politykę prywatności:
Warunki użytkowania | Polityka prywatności

🌎 Polski

Kod HTML do osadzania: